• Șanse egale pentru viața în comunitate

  Proiectul “Șanse egale pentru viața în comunitate” vizează dezinstituționalizarea și prevenirea reinstituționlizării persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin furnizarea de servicii la nivelul comunității.

 • Investiţii în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Tamaşi, județul Bacău
  1. TITLUL PROIECTULUI: Investiţii în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Tamaşi, județul Bacău;  COD PROIECT : 119325

   

  1. DENUMIREA BENEFICIARULUI: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protectia Copilului în parteneriat cu  UAT Comuna Tamaşi

   

  1.  Scopul proiectuluiProiectul “Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Tamași, Județul Bacău” prin investițiile propuse contribuie la înființarea serviciilor sociale (4 locuințe protejate și un centru de zi) necesare realizării dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități aflate într-o instituție de tip vechi cu o capacitate de peste 120 de beneficiari, concomitent cu prevenirea instituționalizării și susținerea serviciilor în comunitate.

  Scopul proiectului va fi atins prin inființarea de servicii sociale respectând un raport de 4 locuințe protejate cu o capacitate de 6 beneficiari fiecare la un centru de zi, astfel încât fiecare beneficiar din locuințele protejate va beneficia de serviciile oferite în centrul de zi.

  Serviciile sociale sunt rezultatul construirii și dotării a 4 Locuințe Protejate pentru 24 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul CRRN Răcăciuni și reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi.

  Investițiile vor fi realizate în comuna Tamași, în parteneriat cu UAT Comuna Tamași care pune la dispoziție spațiul și terenul necesar înființării serviciilor sociale.

  Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare în sistem protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

   

  1. OBIECTIVE SPECIFICE

  Obiectiv specific 1: Înființarea a 4 Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Tamaşi, jud. Bacău, pentru 24 persoane adulte cu dizabilităţi din CRRN Răcăciuni, în termen de 29 luni de la semnarea contractului de finanţare.

   

  Obiectiv specific 2: Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamaşi, jud. Bacău,  destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea în termen de 29 luni de la semnarea contractului de finanţare.

  Obiectiv specific 3. Realizarea priorităților de intervenție propuse în Planul de Restructurare al CRRN Răcăciuni, aprobat prin HCJ nr. 107/29.05.2017.

  1. REZULTATE

  –      4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cu o capacitate de 6 locuri fiecare, construite, dotate şi conectate la rețeaua de utilităţi pentru dezinstiţionalizarea a 24 persoane cu dizabilităţi din cadrul CRRN Răcăciuni;

  –     1 Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi pentru furnizarea de servicii comunitare şi prevenirea institituţionalizării, înfiinţat în comuna Tamaşi, jud. Bacău prin reabilitarea, modernizarea, dotarea unei cladiri existente;

  –     24 beneficiari (persoane cu dizabilități) dezinstiţionalizaţi din CRRN Răcăciuni;

  –     48 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/dotată.

  1. DATA ÎNCEPERE: 21.08.2018, data semnării contractului de finanțare de către ambele părți.
  2. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Perioada de implementare este de 44 luni, respectiv între data 01.07.2017 și data 28.02.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
  3. VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE:

  “Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://fonduri-ue.ro), precum și către site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

 • Proiectul ”S.O.C.I.A.L – Solidaritate, Oportunitate, Comunitate, Implicare, Administraţie”

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate.

  Descrierea-Proiectului-S.O.C.I.A.L.