SAT CHETRIȘ, STRADA PREOT DAMIAN SPĂTARU, NR.6
COMUNA TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU

Centrul de zi pentru copii Tamași

Misiunea centrului este aceea de a preveni abandonului și instituționalizării copilului prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire educație, receere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educație pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și alte persoane care au în îngrijire copii.

DEFINIȚIE

(Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Servciului social – Centru de zi pentru copii Tamași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tamași, respectiv H.C L. Tamași nr. 68/2011, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.

Prevederile prezentuIui regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL

Serviciul social ” Centru de zi pentru copii – Tamași”, cod serviciu social 8891CZ-C-II, înființat şi administrat de furnizorul Primăria Comunei Tamași -Compartimentul de Asistență Socială, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003486, cu sediul în comuna Tamași, sat Chetriș, judetul Bacău, str. Preot Damian Spătaru nr. 6.

SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL ȘI MISIUNEA LUI

Scopul serviciului social ” Centru de zi pentru copii – Tamași este de a preveni abandonul școlar și abandonul familial  în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, de a dezvolta capacitățile individuale și familiale în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, reducerea absenteismului și a abandonului scolar, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de educatie, suport, recreere – socializare, consiliere, cât şi a unor activități de sprjin și consiliere pentru părinți (reprezentanții lor legali), precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii aflați în situații de dificultate socio-familială, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, pe întreg teritoriul al comunei Tamași.


facebook

Aniversări

La mulți ani, Raluca!