ANUNȚ dată limită depunere dosare

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 21.04.2020.
Acte necesare pentru depunerea dosarului de concurs:
a)cerere de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care se obliga sa prezinte cazierul in cazul obținerii postului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curiculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru comformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs .